Open 2023

Das Echternacher Open 2023 findet am 24. & 25. Juni statt.

L'Open d'Echternach 2023 aura lieu les 24 et 25 juin.

The Echternach Open 2023 will be organised on June 24th and 25th.